email facebook twitter youtube

logo

  1. Објавено истражување за писменост кај возрасните и можни иновативни методи за подучување кои ќе ги охрабрат и ангажираат возрасните ученици во посетување на курсеви за основни вештини.
  2. Зголемено градење на капацитети и подобрен професионален развој на обучувачите на возрасни компетентни за подучување основни вештини за описменување на возрасни ученици.
  3. Зголемено ниво на дигитална компетентност и професионален развој на обучувачите за возрасни во подучување на основна писменост преку дигитални медиуми и раскажување на приказни.
  4. Создавање на пакет алатки и дополнителен прирачник за основна писменост за возрасни кој ќе се користи од страна на осумте партнери кои учествуваат во проектот.

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца