email facebook twitter youtube

logo

Просторот на дигиталните медиуми се менува со брзо темпо и технологијата која се развива им овозможува на корисниците да го видат и да комуницираат со светот од различна перспектива.

Идејата за проектот Разбивање на границите произлезе од увидувањето дека возрасните кои посетуваат часови за описменување се соочуваат со изразен јаз помеѓу работите кои се учат во училница и начинот на кој општеството функционира. Писменоста на возрасни исто така е во фокусот на мноштво работни документи во ЕУ и стратегии каде клучните елементи за успешна пракса се фокусирани на себеизразување, поставување и решавање на проблеми, соработка и тимска работа, учење како да се учи и свесност за јазикот. Во овој контекст, писменоста се гледа од перспектива основана на вештини и социјално основана перспектива каде комуникацијата која ги користи споделените искуства влијаени од одредени општествени практики, станува клучна.

Следствено на ова, прашањето кое се поставува е како е технологијата поврзана со комуникацијата и како оваа поврзаност се врзува со наставната програма за описменување на возрасни? Одговорот на ова прашање е обезбеден преку пакетот алатки.

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца