email facebook twitter youtube

logo

По оваа логика, почнавме да го гледаме пакетот алатки во смисла на широки насоки, кои секој обучувач може слободно да ги адаптира и присвои со неговите/нејзините возрасни ученици. Поради тоа, пакетот алатки моќе да се гледа како повеќе делови на информации, групирани во специфични категории кои помагаат во барањето и филтрирањето на содржива во смисла на целни групи, ниво на компетенции и поставени резултати од учењето. Пакетот алатки обезбедува препораки и сугестии за тоа како апликациите, алатките и медиумите можат да се користат за да се постигне резултат од учењето и во извршувањето. Пакетот алатки е повеќе од статично складиште за материјали и наставни планови создадени од експерти, туку претставува споделена колекција на идеи, искуства и стратегии за имплементирање на сценарија во училницата за возрасни од обучувачите за обучувачите.

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца