email facebook twitter youtube

logo

joomla bootstrap menu

writing icon onlyПИШУВАЊЕ

Обучувачите на возрасни се соочуваат со нови предизвици и можности за да се прилагодат на дигиталната околина и за да користат дигитално поддржани методи за подучување на основни вештини. Развојот на веб алатките нуди нови можности за истражување на иновативни методи за подучување.

Обука на обучувачи за иновативни педагошки методи за описменување на возрасни.

1

Споделување на најдобри практики поврзани со основни компетенции за писменост.

2

Создавање на прилагодени курсеви за основна писменост за возрасни.

 

3

Создавање на прирачник за обучувачи на возрасни кој ќе се фокусира на користење на методот на раскажување приказни и/или иновативни дигитални медиуми.

4

Проектот Разбивање на границите има за цел да ги адресира потребите на нискоквалификувани писмени возрасни помеѓу 25 и 65 години за да им помогне да се здобијат со нови вештини и да ги подобрат своите кариерни можности. Секоја од земјите кои учествуваат во проектот се соочува со различни потешкотии во адресирањето на потребите на нискоквалификуваните писмени возрасни. Постојано растечката употреба на дигиталните медиуми ја прави оваа потреба позначајна и отвора нови можности за вклучувачки методи за учење и подучување во рамките на подучување на основна писменост. Преку стратешката соработка на 8те партнери, проектот цели кон воведување на напредни техники кои ги адресираат предизвиците во описменувањето во образованието на возрасните низ различните култури.

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца