email facebook twitter youtube

logo

Проектот Разбивање на границите има за цел да ги адресира потребите на групата на писмени возрасни помеѓу 25 и 65 години со ниско ниво на вештини со цел да им се помогне да изградат нови вештини и да ги подобрат нивните можности за кариера. Секоја партнерска земја се соочува со различни потешкотии во адресирањето на потребите на нискоквалификувани писмени возрасни лица. Постојано растечката употреба на дигиталните медиуми ја прави оваа потреба уште поважна и отвора нови можности за повклучувачки методи за учење и подучување во подучувањето на основни вештини. Преку стратешка соработка на 8 партнри, проектот има за цел да воведе врвни техники во справување со предизвиците во образованието на возрасни помеѓу различните култури.

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца