email facebook twitter youtube

logo

Четирите клучни цели на проектот се:

  1. Истражување и споделување прекугранични најдобри практики со цел да се разберат пристапите кон справување со основна писменост кај возрасни преку дигитални иновации;
  2. Обука на обучувачи на возрасни кои се специализирани во подучување на основни вештини за писменост;
  3. Создавање на иновативен пакет алатки за обучувачи за возрасни фокусиран на користење на дигитални медиуми и интерактивно раскажување на приказни во подучување на основни вештини;
  4. Развој на прилагоден прирачник како дополнение на дигиталниот пакет алатки.

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца