email facebook twitter youtube

logo

  1. Дизајнирање на дигитален прирачник кој ќе се користи во основни курсеви за описменување на возрасни ученици.
  2. Создавање на дигитален прирачник за обучувачи на возрасни.

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца