email facebook twitter youtube

logo

Категоризацијата на информациите кои можат да се најдат во пакетот алатки е дизајнирана и развиена околу рамката за резултати од учењето (http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/) за писменост со фокус на слушање и говорење, читање и пишување на јазикот. Иако оваа рамка беше развиена како дел од проект во училиштата, се повикува на писменост за стручно-образовни цели. Ова беше искористено за да се адаптира на потребите на учењето кај возрасните.

Затоа како дел од пакетот алатки, обучувачот ќе се повика на резултат од учењето и идеи за тоа како дигитална алатка или медиум може да се искористи за да се постигне тој резултат. Како конкретен пример за ова, ќе го разгледаме резултатот од учењето поврзан со оралната комуникација:

Создавање на реченично стебло кое е соодветно за дискусија поврзана со зададена тема (на пример трагични настани). Во овој случај, пакетот алатки ќе обезбеди информации кои можат да водат до активности на час. Оваа информација ќе биде поделена во наслови како што се наставни цели и задачи, алатки кои можат да се искористат, како да се пристапи до алатките и како да се користат и други дополнителни материјали и ресурси кои обучувачот може да ги искористи за и со неговите/нејзините ученици.

Овој пакет алатки може да се користи само од страна на обучувачи за да се искористат идеи и страгии за подучување на час, но исто така може да се користи и како платформа за размена на идеи и за да се зајакне заедницата на обучувачи на возрасни преку комуникација и соработка.

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца